Карта сайту кафедри "Водопостачання та водовідведення"
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ (GENERAL INFORMATION) ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПОСЛУГИ (EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC ACTIVITY) РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (RESOURCE SOURCES) СТЕЙКГОЛДЕРИ (ALL STAKEHOLDERS) БАКАЛАВРИ (BACHELOR) МАГІСТРИ (MASTERS) ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ,ДОКТОРИ НАУК ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ ДОКТОРИ НАУК НОВИНИ ВСТУПНИКУ - Мета і завдання діяльності відповідно до місії, візії і принципів діяльності КНУБА (є на сайті) - Провідні науковці, наукові школи, досягнення. (текст, фото, відео) Пофесорсько-викладацький склад. ( Викладач – фото, реквізити, коло наукових інтересів, перелік основних дисципліни, які читає і посилання на наукометричні бази даних). - Історична довідка. Завідувачі кафедри. (текст, фото, відео)досягнення. (текст, фото, відео) - Система внутрішнього забезпечення якості діяльності та вищої освіти. Академічна доброчесність. - Освітня діяльність. - Наукова діяльність. - Організаційна структура та її удосконалення. - Кадрова політика. - Цифровізація та інноваційно-технологічне забезпечення діяльності. - Матеріально-технічне забезпечення (цифрове, лабораторне і дослідницьке обладнання, лабораторії). - Фінансово-економічні механізми та підприємництво. Формування надходжень. кошти від платних освітньо-наукових послуг, гранти, трансфер технологій, стартап проекти і т.д. - Якісний склад кафедри (таблиця). - Підвищення кваліфікації. * Стратегія * Досягнуті показники ефективності * Механізми реалізації. - Внутрішні стейкголдери. (студенти, професорсько-викладацький і навчально-допоміжний персонал, адміністрація)Форми і методи.Постійне формування запитів (угоди, контракти, договори, круглі столи, протоколи зустрічей намірів і досягнутих результатів). -Зовнішні стейкголдери(працедавці: науково-освітні, проектно-конструкторські, монтажно-експлуатаційні організації та бізнес-партнери вітчизняні і міжнародні) Форми і методи.Постійне формування запитів. (угоди, контракти, договори, круглі столи, протоколи зустрічей намірів і досягнутих результатів). - Гаранти освітніх програм- Освітні програми - Навчальні плани - Силабуси - Навчально-методичні комплекси (НМКД)- Здобувачі - Офіційні документи - Атестація - Відгуки, рецензії, рекомендації- Відомості про самооцінювання.- Фото- відео- звіти - Гаранти освітньо-наукових програм- Освітні програми - Навчальні плани- Силабуси Навчально-методичні комплекси (НМКД)- Здобувачі - Офіційні документи - Атестація - Відгуки, рецензії, рекомендації- Відомості про самооцінювання- Фото- відео- звіти. - Гаранти освітніх програм- Освітні програми - Навчальні плани- Силабуси - Навчально-методичні комплекси (НМКД)- Здобувачі - Офіційні документи - Атестація - Відгуки, рецензії- Відомості про самооцінювання- Фото- відео- звіти. - Здобувачі - Офіційні документи - Атестація - Відгуки, рецензії, рекомендації- Відомості про самооцінювання- Фото- відео- звіти -Особливості прийому-Навчання і формування гармонійної особистості Хоружий В.П.Аргатенко Т.В.Дупляк О.В.Копаниця Ю.Д.Величко С.В.Хомутецька Т.П.