Метод трьох команд К123. ON-LINE розрахунок задач гідравліки

МОДУЛЬ 1

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ З ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ РІДИНИ І ГАЗУ

Знати - давати означення або формулювання:

 1. основні фізичні властивості рідини і газу;
 2. в'язка та нев'язка рідина; стислові та нестислові рідини; рівняння стану;
 3. характерні параметри: динамічний і кінематичний коефіцієнти в'язкості, густина; позначення, одиниці виміру та розмірність основних величин; гідростатичний тиск і його властивості; поверхні рівня і їх властивості; основне рівняння гідростатики в полі сил тяжіння; закон Паскаля і його застосування;
 4. манометричний тиск і вакуум; п'єзометрична висота і п'єзометричний напір; виміряння тиску;
 5. визначення сили тиску на плоскі та неплоскі поверхні;
 6. центр тиску, "Тіло тиску";
 7. закон Архімеда;
 8. плавання тіл;
 9. виштовхуюча сила;
 10. основні поняття кінематики рідини;
 11. усталений і неусталений рух;
 12. диференційне рівняння руху в формі Ейлера;
 13. інтеграл Бернуллі для елементарної струминки;
 14. потік рідини і його основні характеристики: живий переріз, витрати і середня
 15. швидкість;
 16. рівняння витрат;
 17. питома енергія потоку нестисливої рідини; рівняння Бернуллі для потоку в'язкої рідини;
 18. Рівняння Бернуллі з урахуванням опорів в загальному вигляді у формі напорів і його ілюстрація;
 19. проблеми гідравлічних опорів;
 20. рівномірний і нерівномірний рух;
 21. опір по довжині і місцеві опори;
 22. рівняння рівномірного руху;
 23. питомі втрати тиску (напору);
 24. ламінарний і турбулентний режим течії в трубах;
 25. число Рейнольдса;
 26. ламінарний режим течії в круговій циліндричній трубі; параболічний закон розподілу швидкостей по перерізу; формула Пуазейля для розрахунку втрат по довжині; осереднені швидкості, пульсація і процес змішування; механізм гідравлічного тертя і дотичних напруг; формула Дарсі для розрахунку втрат енергії в трубі;
 27. коефіцієнт гідравлічного тертя і його залежність від числа Рейнольдса і відносної
 28. шорсткості поверхні стінок;
 29. три області опру (гладка, перехідна, шорстка);
 30. універсальна формула Альтштуля для коефіцієнта гідравлічного тертя при турбулентному режимі течії;
 31. коефіцієнти опору для різних випадків та їх аналіз: раптове розширення і звуження отвору і шайби (діафрагми), дифузори і конфузори, повороти і коліна, трійники та хрестовини, арматура і таке інше;
 32. залежність коефіцієнтів місцевих опорів від числа Рейнольдса;
 33. рівняння Бернуллі з урахуванням втрат по довжині і місцевих в розгорнутій формі;
 34. незатоплені і затоплені отвори;
 35. витікання крізь малий отвір в тонкій стінці;
 36. стиснення струї;
 37. коефіцієнти швидкості і витрат;
 38. формули для швидкості і витрат;
 39. витікання крізь насадки;
 40. час спустошення резервуарів крізь отвори і насадки.